Laravel 8 – NuxtJS – Redis – SocketIO

Cài đặt Laravel:

composer create-project laravel/laravel example-app
(hiện đang là bản 8.x)

Cài đặt NuxtJS

npx create-nuxt-app <project-name>
(hiện đang là bản Vue 2.x)


Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *